لینک دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی

در حال حاظر شما فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی,ویژگی های فرد مضطرب,انواع اضطراب,تشخیص بالینی اضطراب,تعریف اعتماد به نفس,ریشه های اعتماد به نفس,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ر

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان

بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی

چکیده:

اعتماد به نفس واضطراب 2عامل مهم درموفقیت شخصی واجتماعی فرد میباشد . لذا موضوع پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای اضطراب واعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نورمی باشد.هدف ازاین پژوهش :بررسی عامل دانشگاه بر روی اعتماد به نفس و اضطراب در دانشجویان است.جامعه آماری شامل : دانشجویان دختر رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران ودانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرج میباشد. نمونه این پژوهش : 60 نفر بود که 30 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد 30 دانشجوی دختر دانشگاه پیام نورراشامل می شدکه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.

فرضیه پژوهش عبارت است از : میزان اعتمادبه نفس واضطراب دانشجویان دانشگاه ازاد وپیام نور با هم تفاوت دارد.روش اماری دراین پژوهش : برای بررسی اعتماد به نفس از پرسشنامه آیزنگ وبرای بررسی اضطراب دردانشجویان ازپرسشنامه کتل استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل ازامار توصیفی و استنباطی وبرای توصیف داده هاازفراوانی میانگین انحراف استاندارد و واریانس استفاده شد.برای متغیرها ازنمودارهیستوگرام و برای تحلیل داده ها از t-testاستفاده شد.نتیجه بدست امده : در میزان اعتماد به نفس بین دانشجویان 2دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد،پس فرض صفر رد نمیشود.و میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور به طور معنا داری بیشتر ازدانشجویان دانشگاه آزاد است پس فرض صفررد میشود.

کلید واژه ها :

اضطراب

اعتمادبه نفس

اختلال های هراس

مقدمه تحقیق:

انسانها دارای قابلیت های زیادی هستند.علاقه وبی تفاوتی،اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به فرد پشتکار و تنبلی و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقادیر زیادی ناشی از تجارب موفق و ناموفق هر فرد در دوران زندگی و واکنش های اطرافیان و خصوصا والدین نسبت به آنان است.رفتار انسان تحت تاثیر خانواده مدرسه و جامعه میباشد.نوع تعلیم و تربیت با انچه در دوران گذشته وجود داشته فرق دارد.هدف از تعلیم و تربیت پرورش استعداد های درونی و فطری است .پژوهش های روانشناسان تربیتی نشان می دهد که چه بسیارند دانشجویان هوشمند و خلاق که در دانشگاه ها فقط به دلیل کمرویی، همواره از نظر پیشرفت و نوآوری نمره کمتری از همسالان خود دریافت نمودند چرا که عدم اعتماد به نفس مانع از رشد قابلیت های فردی آنان شده است. مسئله عدم قاطعیت غالبا با گذشت زمان و پیچیدگی روابط بین فردی و تشدید فشارهای اجتماعی،رقابت ها و تک روی ها درصد بیشتری از جوانان و بزرگسالان را فرا می گیرد. بنابراین با توجه به اینکه عدم قاطعیت می تواند به تدریج به صورت نوعی روان نژندی درآید، باید با قاطعیت هر چه زودتر از طریق روشهای تربیتی، درمانی مناسب از گسترش آن جلوگیری کنیم.

بروز رفتارهای قاطعانه در دانش آموزان و دانشجویان باعث کنترل افزایش قدرت فردی، بالا رفتن اعتماد به نفس و به دست آوردن کنترل شخصی می گردد.فرد قاطع با اضطراب کمتری در محیط های فرهنگی فعالیت نموده و ارتباط و عملکرد موثری را با اساتیدو دانشجویان داشته و بدین ترتیب بر اعتماد به نفس خود می افزاید.(فردی که با قاطعیت رفتار می کند، احساس استقلال و در تصمیم گیری نموده و راه حل های مناسب جهت حل مشکلات ارائه می دهد) (کلیککوس 1909)ترس از طرد شدن باعث می شود که دانشجو در تصمیم گیری لازم شرکت ننموده و به مرور قدرت خلاقیت خود را از دست بدهند، و همین مورد باعث می شود که اعتماد به نفس فرد کاهش یابد و اضطراب در او به وجود آید، اضطراب نیز از بروز رفتارهای قاطعانه به میزان قابل توجهی می کاهد.خود پنداری مثبت از نیازهای مهم انسان است که با احساس کفایت و اعتماد به نفس همراه می باشند. زمانی که انسان درک مثبتی ا ز خود داشته باشد ، با انگیزه و علاقه و اضطراب کمتری در جهت دستیابی به اهداف خو د تلاش می نماید. (ماپیر، 1987)

فهرست مطالب

فصل اول

1- چکیده

2- مقدمه

3- اضطراب

4- اعتماد به نفس

5- بیان مسئله

6- اهمیت تحقیق

7- اهداف تحقیق

8- فرضیات تحقیق

9- تعاریف عملیاتی

10- تعریف نظری اعتماد به نفس

11- تعریف عملی اعتماد به نفس

12- تعریف نظری اضطراب

13- تعریف عملی اضطراب

فصل دوم:

پیشینه ادبیات پژوهشی

تعریف اعتماد به نفس

ریشه های اعتماد به نفس

اعتماد به نفس رفتار

اعتماد به نفس احساس و عاطفی

اعتماد به نفس روحی و معنوی

رابطه اعتماد به نفس با احساسهای دیگر

رابطه اعتماد به نفس و پرخاشگری

رابطه اعتمادبه نفس و اضطراب

رابطه اعتماد به نفس و افسردگی

رابطه اعتماد به نفس و کمال گرایی

رابطه اعتمادبه نفس خود پنداره

تئوری های مرتبط به اعتمادبه نفس

دیدگاه های مربوط به اعتماد به نفس

اضطراب

سطح اضطراب

بررسی تاریخی اضطراب

نشانه های اضطراب

ریشه های اضطراب

ماهیت اضطراب

علل اضطراب

ویژگی های فرد مضطرب

اضطراب و مکانیسم های دفاعی

انواع اضطراب

تشخیص بالینی اضطراب

اختلال های هراس

نظریه های مربوط به اضطراب

رابطه اضطراب با جنس

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)

فصل چهارم:

ارائه اطلاعات به صورت جدول و نمودارها

بررسی اجمالی فرضیات

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

یافته های پژوهش

مقایسه با پژوهش های قبلی

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

ادامه مطلب و دریافت فایل

حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری:اختلافات بین المللى,حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى,نهادهای داوری در حقوق بین الملل ,جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی,تحقیق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى

تشریح کامل احساس امنیت و بررسی شاخص ها و نظریه های روانشناسی مربوط به آن:پیامد های احساس ناامنی,پیامد های احساس امنیت,دیدگاهها ونظریه های امنیت,عوامل موثر بر احساس امنیت, راه ارهای افزایش احساس امنیت,شاخص ها و مولفه های احساس امنیت,نظریه های روانشناسی مربوط به احساس امنیت,پایان نامه احساس امنیت

معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی کامل مدلهای آن:ارزیابی عملکرد کارکنان,پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان,الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان,معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان,مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی:بازشو,دیوار برشی,سخت کننده,دیوار برشی فولادی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد عمران سازه,دانلود مقاله اثر ایجاد بازشو به شکل ربع دایره به منظور عبور تاسیسات,دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو

پاورپوینت آشنایی با نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه :پاورپوینت نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه ,نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه,آکوستیک ,نور در موزه ,نور مصنوعی ,نورپردازی طبیعی (نور روز),روش های نورپردازی ,تأمین نور ,استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران ,نورپردازی محوطه ,

ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان:رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش,رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش,بررسی استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران,بررسی فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,موضوع پایان نامه مدیریت دانش

پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی):پاسخ به وررزش استقامتی ,سیستم قلبی عروقی,پاورپوینت ورزش استقامتی ,پاورپوزنت قلب در ورزش استقامتی

بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری:نمونه مغزی,بیوسورفکتانت,نگهدارنده مغزه,ازدیاد برداشت میکروبی نفت,بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته نفت

پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو :پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو,پاورپوینت تحلیل شهرك شوشتر نو,شهرك شوشتر نو,مقاله تحلیل شهرك شوشتر نو,تحقیق شهرك شوشتر نو,پیشینه ی تاریخی شهرك شوشتر ,شوشتر نو ,اهداف پروژه شوشتر نو ,بخش های مختلف مجموعه شوشتر نو,پيشنهاد براي احياي دوباره شهرك شوشتر نو,

پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی:تدوین برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش,پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش در شرکتها,تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی